ReadyPlanet.com
dot dot
เงื่อนไขการชำระเงิน

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน          
บริษัท ภูมิไทยทัวร์ แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ           
เพื่อความสะดวกต่อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโปรดอ่านและรับทราบถึงหลักเกณท์          
การจ่ายค่าทัวร์โดยมีรายละเอียดดังนี้…….      

ทัวร์ภายในประเทศ
- ชำระเงินในวันจองที่นั่งละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์รถ และที่นั่งละ 5,000 บาท สำหรับตั๋วเครื่องบิน
- ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ในการจองทัวร์

ทัวร์ต่างประเทศ
- ในแต่ละรายการทัวร์ได้กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของการสั่งจ่าย การชำระค่ามัดจำไว้แล้ว
ในแต่ละทัวร์มีความแตกต่างถ้าไม่กำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้
- ทัวร์เอเชียค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท จีน เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า เนปาล ฯลฯ
- ทัวร์ญี่ปุ่นชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตุรกี อียิปต์ ชำระค่ามมัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ทัวร์ของประเทศอื่นๆ ที่มได้ระบุ กรุณาสอบถามก่อนการจอง
- ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 20 วันก่อนเดินทาง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์

          
หมายเหตุ  ** การจองทัวร์จะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทฯได้รับเงินมัดจำเรียบร้อยล้วเท่านั้น          
                   ** สำหรับท่านที่จองทัวร์ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางจะต้องจ่ายทั้งหมดในวันจอง          
            
การยกเลิกและเลื่อนการเดินทาง          
• กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่น้อยกว่า  30 วันก่อนเดินทาง จะคืนเงินให้ทั้งหมด          
• แจ้งภายใน  29 วัน แต่ไม่น้อยกว่า  21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  5,000 บาท          
• แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน  ก่อนการเดินทางบริษัทฯจะดเก็บค่าใช้จ่าย 50%   ของค่าทัวร์          
•   แจ้งน้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด          
•   ระหว่างเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์          
    ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้          
•  หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน          
   ตามความเป็นจริง          
• ระหว่างเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์          
• ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านใดไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนทางบริษัทฯถือว่าท่าน          
   ได้สละสิทธิ์และไม่สามารถคืนค่าบริการได้          
• หากท่านใดไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ้งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถคืนเงินได้          
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน  ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย          
 15 ท่าน และหรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านซึ้งในกรณีนี้          
   ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง          
   หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าหากท่านต้องการ          
• หากท่านถูกเจ้าหนาที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า - ออก เมือง ถือเป็นเหตุผล          
  ทางการเมือง และดุลพินจของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ้งอยู่นอกเหนืออำนาจ          
   และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ      จึงขอสวงนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด      
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับชอบค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า          
  ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ          
  ซึ้งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ          
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสวงนสิทธิ์ในการแจ้งกับสถานทูตฯ          
   เรื่อง วีซ่าของท่านเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกยันทึกไว้เป็น          
   สถิติในนามของบริษัทฯ          
• โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า          
              
หมายเหตุ  *          
•  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก          
   ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวก          
   ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ          
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่อง          
   จากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความ          
   ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้ว          
   ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินห่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน          
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า          
    เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย          
          
การชำระเงิน          
 ⇒  ชำระเงินสดที่พนักงานของบริษัทฯ          
 ⇒   ชำระผ่านทาง ธนาคาร          
          

 ชื่อบัญชี  นายวันชัย  บุตรหนา           
 ธนาคาร กสิกรไทย    สาขา คาร์ฟูร์ลาดพร้าว          
 เลขที่บัญชี 968-2-00292-9    ออมทรัพย์     
     

ชื่อบัญชี  นายวันชัย บุตรหนา          
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา คาร๋ฟูร์ลาดพร้าว          
เลขบัญชี  024-0-15120-9    ออมทรัพย์ 
                
  
ชื่อบัญชี นายวันชัย บุตรหนา          
ธนาคารนครหลวงไทย     สาขาลาดพร้าว          
เลขบัญชี  013-2-25398-1     ออมทรัพย์
      
หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะออกหลักฐานและใบยืนยันการจอง          
-   หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะออกหลักฐานและใบยืนยันการจอง          
    ( Voucher )  ให้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปแสดงกับทางโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ          
   ในการใช้บริการ          
-   หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน ( Slip ) ใว้เป็นหลักฐาน          
    และส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมรายละเอียดชื่อว่าเป็นของท่านผู้ใดให้ทางบริษัทฯ ทางแฟกซ์          
    หมายเลข  FAX: 02-513 5489      
    
          
          
          Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ภูมิไทยทัวร์ แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด, POOMTHAITOUR & HOLIDAY .CO.LTD
เลขที่ 1078  ถนนรามคำแหง ซอย78 , แขวงหัวหมาก,  เขตบางกะปิ , กรุงเทพฯ   10240
เบอร์โทร :  02-376-3835   โทรสาร :  02-376-3836, อีเมล :  info@poomthaitour.com, เว็บไซต์ : www.poomthaitour.com 

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06039